Obchodní podmínky při nákupu ze Servisního střediska i prodejny

Obchodní podmínky
 Pavel Jampílek, IČ: 64796370, DIČ: CZ6704252313 (prodejce)


Nákupní řád

Základní informace: Základní povinností kupujícího před započetím nákupu je důkladně se seznámit s tímto nákupním řádem, dodacími podmínkami a reklamačním řádem. Ceny zboží v prodejně jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty, není-li výslovně uvedeno jinak. Při dodání zboží přepravcem je kupujícímu účtován manipulační poplatek - balné a přepravné.

Nákup zboží a vytvoření objednávky: Pokud jste již registrovaným zákazníkem, použijte nejdříve funkci Přihlášení a zadejte své přihlašovací jméno a heslo. Objednáváte-li si v naší prodejně poprvé, budete později vyzváni k zadání identifikačních údajů. Máte-li o zboží zájem bez předchozí prohlídky v naší "kamenné" prodejně, vložte ho do nákupního košíku kliknutím na tlačítko KOUPIT nebo kliknutím na symbol nákupního košíku. Vložením zboží do košíku dáváte souhlas s našimi obchodními podmínkami. Vámi vybrané zboží je od tohoto okamžiku umístěno v košíku, jehož obsah máte možnost kdykoli zkontrolovat kliknutím na košík v záhlaví stránky. Tímto úkonem se přesunete do pohledu Košíku a získáte okamžitě informaci o aktuálním obsahu objednávky. Kliknutím na Pokladnu vyberete způsob platby, dopravy a budete požádáni o potvrzení objednávky, čímž nákup ukončíte. Po potvrzení objednávky vám přijde automatická zpráva o příjmu objednávky do našeho systému. V okamžiku, kdy si náš prodavač prohlédne vaši objednávku, provede její potvrzení - odešle vám zprávu "Vaše objednávka č. …: Rozpracovaná". Informaci o potvrzení objednávky obdržíte elektronickou poštou na Vámi zadanou adresu. Podrobný popis funkcí aplikace a vytvoření objednávky je popsán v podrobném postupu nákupu. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat elektronickou poštou nebo telefonem. Vámi odeslaná objednávka je považována za závaznou.

Platba za zboží a jeho dodání: Zboží si můžete již druhý den (nebo po telefonické dohodě v den objednání) vyzvednout osobně na prodejně nebo je kupujícímu dodáno přepravní firmou, která doručí objednané zboží na kupujícím zadanou adresu. Obvyklá dodací lhůta přepravcem nepřesahuje 5 pracovních dnů, pokud si ji nezvolíte delší. Firma si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za případné nedostatky ve službách poskytovaných přepravní/spediční  firmou. Zboží je placeno podle způsobu, který si zvolíte v objednávce.

Způsoby provedení platby: 1. dobírka - platbu za dodané zboží od vás vybere přepravní firma při doručení zásilky, 2. platba převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude e-mailem zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka, 3. jiný po dohodě - platba převodem po dodání zboží (tuto platbu musí předem schválit dodavatel)
Ochrana osobních údajů: Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele prodejny a podléhají ochraně podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží z nabídky jím provozovaných obchodů a kupující s tímto souhlasí. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.


Reklamační řád

Základní ustanovení: Kupující je povinen okamžitě po převzetí zboží provést jeho kontrolu a případné nedostatky jako poškození obsahu nebo přepravních obalů, nekompletní dodávku, nesprávná sériová čísla a toto vše neprodleně oznámit prodávajícímu. / Vady, které existovaly nebo mohly existovat v době předání zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odpovídající péče. / Kupující uplatňuje reklamaci zboží v místě prodávajícího, kterým je příslušná provozovna - servisní středisko prodávajícího uvedená níže. / Kupující je povinen v případě reklamace zakoupeného zboží předložit toto včetně veškerého příslušenství a programového vybavení, které bylo se zbožím dodáno. Je-li zboží dodáváno v antistatickém obalu, musí být antistaticky zabaleno i při uplatňování reklamace. V opačném případě nese kupující plnou odpovědnost za škody, které vznikly nebo mohly vzniknout při přepravě a manipulaci z důvodu nekvalitního přepravního obalu. / Z důvodu nebezpečí poškození zboží při přepravě přijímá prodávající reklamované zboží v originálních obalech (za originální obal lze považovat i obal od identického kusu zboží), přičemž kupující zajistí v dostatečné míře zabalení zboží k převozu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození zboží způsobené přepravou. Kupující zajistí pojištění zboží proti poškození přepravou. Pokud kupující nemá originální obal, zajistí pro zboží náhradní přepravní obal v minimálně stejné kvalitě dostatečnosti ochrany proti poškození jako je původní obal k zařízení. / Pokud toto kupující nezajistí nelze provést reklamaci zboží a nelze provést opravu v záruce. / Při uplatňování reklamace je kupující rovněž povinen předložit dokumenty prokazující oprávněné vlastnictví zboží, zejména daňový doklad a dodací list. Kromě těchto dokumentů musí kupující předložit písemně podrobný popis závady, nebo tento uvést do reklamačního protokolu v případě uplatňování reklamace osobní návštěvou provozovny prodávajícího. / V případě, že není reklamace uznána za oprávněnou, může prodávající požadovat po kupujícím manipulační poplatek ve výši až 500,- Kč za každý jednotlivý případ. / Prodávající si vyhrazuje, že dodané zařízení v záruce bude minimálně jedenkrát doručeno k prodejci a bude na něm provedena profylaktická prohlídka  a to nejpozději v polovině záruční doby (cena prohlídky dle aktuálního ceníku servisních prací). Po vzájemné dohodě lze provést profylaktickou prohlídku u kupujícího (náklady spojené s dopravou budou účtovány kupujícímu). / Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. / Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zařízení. / Záruční i pozáruční servis (i profylaktické prohlídky) se vždy provádí u dodavatele (na níže uvedené adrese servisního střediska), v případě servisního zásahu u zákazníka (i zařízení v záruční době) objednávající vždy hradí náklady na dopravu servisního technika automobilem z místa servisního střediska do místa servisního zásahu a zpět.

Vznik reklamace: Kupující domluví s prodávajícím způsob předání reklamovaného zboží. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží v původním obalu.
Vyhodnocení reklamace a opravné kroky prodávajícího: Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, prodávající na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.
Odstoupení od smlouvy - vrácení celé zásilky – spotřebitel: Odstoupení od smlouvy, vrácení celé zásilky, kupující spotřebitel  (soukromá osoba) má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní zásilku - nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování (i všechny součásti dodávky), v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě 14 dní (určující je datum odeslání). Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) kupující podnikatel (nákup na IČ) může v případě, že prodávající smlouvu poruší podstatným způsobem. Jinak záleží vždy na vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud, se uskuteční vrácení zboží, prodávající vždy účtuje kupujícímu částku 250,- Kč/den bez DPH a to od dne převzetí až po den vrácení zboží. Kupující je povinen dále uhradit poplatek 400,- Kč bez DPH za technickou prohlídku funkčnosti, kompletnosti a nepoškozenosti zboží a obalu. Dále bude kupujícímu účtován poplatek za přepravné 250,- až 350,- Kč bez DPH a poplatek 200,- Kč bez DPH za služby spojené s vyřízením DOBROPISU. Zboží musí být vráceno kompletní a bez poškození. V případě poškození zboží, ochranných plomb na zboží nebo znatelnému nadměrnému používání zboží nelze odstoupit od kupní smlouvy. V případě poškození přepravního obalu během transportu zboží k a od kupujícího bude účtován i poplatek za výměnu přepravního obalu na zařízení. Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí vráceného zboží k vyřízení. Platba (vrácení peněz) probíhá vždy (z důvodů kontroly FU) bankovním převodem na zveřejněný bankovní účet kupujícího.
Neuznání reklamace: Prodávající není povinen uznat reklamaci za oprávněnou zejména v následujících případech:

hlášená závada se při testování zařízení neprojevila / nekompletní zboží, zboží bez originálního obalu / poškození ochranných prvků zboží (ochranné etikety, záruční plomby a pod.) / odstraněná nebo nečitelná sériová čísla zboží / zboží bylo poškozeno živly / zboží předložené bez příslušných dokumentů a neprokáže-li kupující oprávněné nabytí reklamovaného zboží od prodávajícího (datum a číslo nabývajícího dokladu) / vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba / neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží / nedodržení profylaktických prohlídek zařízení v záruční době / opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání - nastala-li u zakoupeného zboží taková změna, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebování. Taková změna nemůže být považována za vadu, pro kterou je zboží reklamováno používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí / úmyslné i neúmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou / poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina) / závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací / poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace / poškození způsobené nedodržením návodu k používání / poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno / používáním přístroje zapojeného do elektrické sítě neodpovídající příslušné platné normě ČSN / v případě zjištění zásahu do zařízení (i jinou servisní firmou) / provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího / pokud příjemce zásilky neoznámí dodavateli poškození zařízení po převzetí zásilky od přepravce v den převzetí / při nefunkčnosti zařízení z důvodů znečištění zařízení při běžném provozu (toto se řeší v rámci profylaktických prohlídek) / záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. V případě, že zákazník odmítne převzít zboží zasílané zpět po vyřízení reklamace nebo nebude zastižen na doručovací adrese v předem oznámený termín bude zboží uskladněno na servisním středisku dodavatele k vyzvednutí zákazníkem. Informace o takto uskladněném zboží bude zveřejněna na stránkách dodavatele v sekci "STROJE K VYZVEDNUTÍ" a zároveň bude o tomto odeslán zákazníkovi email a to na adresu zákazníka používanou ke komunikaci vrámci reklamace nebo objednávky zboží.

Záruční podmínky: i na renovovaná (REPASOVANÁ) zařízení poskytujeme záruku (uvedeno vždy u zařízení) / podmínkou záruky pro renovovanou (repasovanou) bankovní techniku je provedení jedné profylaktické prohlídky na zařízení v průběhu záruky a to nejpozději v polovině záruční doby / záruční servis (i profylaktické prohlídky na zařízeních v záruční době) se vždy provádí u dodavatele (na níže uvedené adrese servisního střediska), v případě servisního zásahu u zákazníka objednávající vždy hradí náklady na dopravu servisního technika vozidlem z místa servisního střediska do místa servisního zásahu a zpět / dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout servisní zásah u zákazníka a to bez udání důvodů - v tomto případě je vždy servis prováděn na servisním středisku dodavatele / zákazníkům, kteří zboží pořizují pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem (nákup na IČ).

Tento nákupní i reklamační řád platí při vyzvednutí zboží na prodejně (výdejním místě) i při převzetí zboží od přepravce – platnost od 1.1.2016

 

Korespondenční a doručovací adresa (smluvní - výdej / příjem zboží, reklamace, servisní středisko)

BANKOVNI TECHNIKA.CZ
Pavel Jampílek  
Cholenice 118
507 32 Kopidlno

Kontakty:

e-mail: servis@bankovnitechnika.cz 
(e-mail: 
obchod@bankovnitechnika.cz
)
telefon GSM
: + 420 777 196 733Obchodní podmínky
 JAMCOM CZ spol.sr.o., IČ: 02875934, DIČ: CZ02875934 (prodejce)


Nákupní řád

Základní informace: Základní povinností kupujícího před započetím nákupu je důkladně se seznámit s tímto nákupním řádem, dodacími podmínkami a reklamačním řádem. Ceny zboží v prodejně jsou vždy uvedeny bez daně z přidané hodnoty, není-li výslovně uvedeno jinak. Při dodání zboží přepravcem je kupujícímu účtován manipulační poplatek - balné a přepravné.

Nákup zboží a vytvoření objednávky: Pokud jste již registrovaným zákazníkem, použijte nejdříve funkci Přihlášení a zadejte své přihlašovací jméno a heslo. Objednáváte-li si v naší prodejně poprvé, budete později vyzváni k zadání identifikačních údajů. Máte-li o zboží zájem bez předchozí prohlídky v naší "kamenné" prodejně, vložte ho do nákupního košíku kliknutím na tlačítko KOUPIT nebo kliknutím na symbol nákupního košíku. Vložením zboží do košíku dáváte souhlas s našimi obchodními podmínkami. Vámi vybrané zboží je od tohoto okamžiku umístěno v košíku, jehož obsah máte možnost kdykoli zkontrolovat kliknutím na košík v záhlaví stránky. Tímto úkonem se přesunete do pohledu Košíku a získáte okamžitě informaci o aktuálním obsahu objednávky. Kliknutím na Pokladnu vyberete způsob platby, dopravy a budete požádáni o potvrzení objednávky, čímž nákup ukončíte. Po potvrzení objednávky vám přijde automatická zpráva o příjmu objednávky do našeho systému. V okamžiku, kdy si náš prodavač prohlédne vaši objednávku, provede její potvrzení - odešle vám zprávu "Vaše objednávka č. …: Rozpracovaná". Informaci o potvrzení objednávky obdržíte elektronickou poštou na Vámi zadanou adresu. Podrobný popis funkcí aplikace a vytvoření objednávky je popsán v podrobném postupu nákupu. V případě potřeby Vás budeme kontaktovat elektronickou poštou nebo telefonem. Vámi odeslaná objednávka je považována za závaznou.

Platba za zboží a jeho dodání: Zboží si můžete již druhý den (nebo po telefonické dohodě v den objednání) vyzvednout osobně na prodejně nebo je kupujícímu dodáno přepravní firmou, která doručí objednané zboží na kupujícím zadanou adresu. Obvyklá dodací lhůta přepravcem nepřesahuje 5 pracovních dnů, pokud si ji nezvolíte delší. Firma si však vyhrazuje právo nenést odpovědnost za p��ípadné nedostatky ve službách poskytovaných přepravní/spediční  firmou. Zboží je placeno podle způsobu, který si zvolíte v objednávce.

Způsoby provedení platby: 1. dobírka - platbu za dodané zboží od vás vybere přepravní firma při doručení zásilky, 2. platba převodem / PROFORMA FAKTURA - po objednávce vám bude e-mailem zaslána proformafaktura a po jejím uhrazení vám bude přepravní firmou doručena zásilka, 3. jiný po dohodě - platba převodem po dodání zboží (tuto platbu musí předem schválit dodavatel)
Ochrana osobních údajů: Osobní údaje kupujících jsou považovány za důvěrné informace a nebudou poskytnuty třetím osobám. Osobní údaje kupujících jsou užívány pouze pro činnost provozovatele prodejny a podléhají ochraně podle Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající si vyhrazuje právo použít osobní údaje pro průběžné zasílání informací o novém zboží z nabídky jím provozovaných obchodů a kupující s tímto souhlasí. Projevené přání zákazníka tyto informace nezasílat bude respektováno.

Reklamační řád

Základní ustanovení: Kupující je povinen okamžitě po převzetí zboží provést jeho kontrolu a případné nedostatky jako poškození obsahu nebo přepravních obalů, nekompletní dodávku, nesprávná sériová čísla a toto vše neprodleně oznámit prodávajícímu. / Vady, které existovaly nebo mohly existovat v době předání zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odpovídající péče. / Kupující uplatňuje reklamaci zboží v místě prodávajícího, kterým je příslušná provozovna - servisní středisko prodávajícího uvedená níže. / Kupující je povinen v případě reklamace zakoupeného zboží předložit toto včetně veškerého příslušenství a programového vybavení, které bylo se zbožím dodáno. Je-li zboží dodáváno v antistatickém obalu, musí být antistaticky zabaleno i při uplatňování reklamace. V opačném případě nese kupující plnou odpovědnost za škody, které vznikly nebo mohly vzniknout při přepravě a manipulaci z důvodu nekvalitního přepravního obalu. / Z důvodu nebezpečí poškození zboží při přepravě přijímá prodávající reklamované zboží v originálních obalech (za originální obal lze považovat i obal od identického kusu zboží), přičemž kupující zajistí v dostatečné míře zabalení zboží k převozu tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození zboží způsobené přepravou. Kupující zajistí pojištění zboží proti poškození přepravou. Pokud kupující nemá originální obal, zajistí pro zboží náhradní přepravní obal v minimálně stejné kvalitě dostatečnosti ochrany proti poškození jako je původní obal k zařízení. / Pokud toto kupující nezajistí nelze provést reklamaci zboží a nelze provést opravu v záruce. / Při uplatňování reklamace je kupující rovněž povinen předložit dokumenty prokazující oprávněné vlastnictví zboží, zejména daňový doklad a dodací list. Kromě těchto dokumentů musí kupující předložit písemně podrobný popis závady, nebo tento uvést do reklamačního protokolu v případě uplatňování reklamace osobní návštěvou provozovny prodávajícího. / V případě, že není reklamace uznána za oprávněnou, může prodávající požadovat po kupujícím manipulační poplatek ve výši až 500,- Kč za každý jednotlivý případ. / Prodávající si vyhrazuje, že dodané zařízení v záruce bude minimálně jedenkrát doručeno k prodejci a bude na něm provedena profylaktická prohlídka  a to nejpozději v polovině záruční doby (cena prohlídky dle aktuálního ceníku servisních prací). Po vzájemné dohodě lze provést profylaktickou prohlídku u kupujícího (náklady spojené s dopravou budou účtovány kupujícímu). / Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody způsobené neodborným používáním produktů, stejně jako škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. / Prodávající v žádném případě nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé při přepravě zařízení. / Záruční i pozáruční servis (i profylaktické prohlídky) se vždy provádí u dodavatele (na níže uvedené adrese servisního střediska), v případě servisního zásahu u zákazníka (i zařízení v záruční době) objednávající vždy hradí náklady na dopravu servisního technika automobilem z místa servisního střediska do místa servisního zásahu a zpět.

Vznik reklamace: Kupující domluví s prodávajícím způsob předání reklamovaného zboží. Přepravu reklamovaného zboží zajišťuje a hradí kupující, pokud není dohodnuto jinak. Reklamační proces začíná okamžikem doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Kupující je povinen předat prodávajícímu reklamované zboží v původním obalu.
Vyhodnocení reklamace a opravné kroky prodávajícího: Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí reklamovaného zboží k posouzení reklamace. Pokud je reklamace uznána jako oprávněná, prodávající na vlastní náklady odstraní vady nebo nahradí výrobek jiným. V opačném případě prodávající vrátí kupujícímu reklamované zboží s písemným odůvodněním zamítnutí oprávněnosti reklamace.
Odstoupení od smlouvy - vrácení celé zásilky – spotřebitel: Odstoupení od smlouvy, vrácení celé zásilky, kupující spotřebitel  (soukromá osoba) má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst.1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí kompletní zásilku - nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování (i všechny součásti dodávky), v původním nepoškozeném obalu poslat zpět v uvedené lhůtě 14 dní (určující je datum odeslání). Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) kupující podnikatel (nákup na IČ) může v případě, že prodávající smlouvu poruší podstatným způsobem. Jinak záleží vždy na vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud, se uskuteční vrácení zboží, prodávající vždy účtuje kupujícímu částku 250,- K��/den bez DPH a to od dne převzetí až po den vrácení zboží. Kupující je povinen dále uhradit poplatek 400,- Kč bez DPH za technickou prohlídku funkčnosti, kompletnosti a nepoškozenosti zboží a obalu. Dále bude kupujícímu účtován poplatek za přepravné 250,- až 350,- Kč bez DPH a poplatek 200,- Kč bez DPH za služby spojené s vyřízením DOBROPISU. Zboží musí být vráceno kompletní a bez poškození. V případě poškození zboží, ochranných plomb na zboží nebo znatelnému nadměrnému používání zboží nelze odstoupit od kupní smlouvy. V případě poškození přepravního obalu během transportu zboží k a od kupujícího bude účtován i poplatek za výměnu přepravního obalu na zařízení. Prodávající si ponechává lhůtu 30-ti dnů ode dne převzetí vráceného zboží k vyřízení. Platba (vrácení peněz) probíhá vždy (z důvodů kontroly FU) bankovním převodem na zveřejněný bankovní účet kupujícího.
Neuznání reklamace: Prodávající není povinen uznat reklamaci za oprávněnou zejména v následujících případech:

hlášená závada se při testování zařízení neprojevila / nekompletní zboží, zboží bez originálního obalu / poškození ochranných prvků zboží (ochranné etikety, záruční plomby a pod.) / odstraněná nebo nečitelná sériová čísla zboží / zboží bylo poškozeno živly / zboží předložené bez příslušných dokumentů a neprokáže-li kupující oprávněné nabytí reklamovaného zboží od prodávajícího (datum a číslo nabývajícího dokladu) / vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba / neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží / nedodržení profylaktických prohlídek zařízení v záruční době / opotřebení zboží přiměřené době a způsobu používání - nastala-li u zakoupeného zboží taková změna, která vznikla v důsledku jeho běžného opotřebování. Taková změna nemůže být považována za vadu, pro kterou je zboží reklamováno používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí / úmyslné i neúmyslné poškození zboží odběratelem nebo třetí osobou / poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina) / závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací / poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace / poškození způsobené nedodržením návodu k používání / poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno / používáním přístroje zapojeného do elektrické sítě neodpovídající příslušné platné normě ČSN / v případě zjištění zásahu do zařízení (i jinou servisní firmou) / provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího / pokud příjemce zásilky neoznámí dodavateli poškození zařízení po převzetí zásilky od přepravce v den převzetí / při nefunkčnosti zařízení z důvodů znečištění zařízení při běžném provozu (toto se řeší v rámci profylaktických prohlídek) / záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat. V případě, že zákazník odmítne převzít zboží zasílané zpět po vyřízení reklamace nebo nebude zastižen na doručovací adrese v předem oznámený termín bude zboží uskladněno na servisním středisku dodavatele k vyzvednutí zákazníkem. Informace o takto uskladněném zboží bude zveřejněna na stránkách dodavatele v sekci "STROJE K VYZVEDNUTÍ" a zároveň bude o tomto odeslán zákazníkovi email a to na adresu zákazníka používanou ke komunikaci vrámci reklamace nebo objednávky zboží.

Záruční podmínky: i na renovovaná (REPASOVANÁ) zařízení poskytujeme záruku (uvedeno vždy u zařízení) / podmínkou záruky pro renovovanou (repasovanou) bankovní techniku je provedení jedné profylaktické prohlídky na zařízení v průběhu záruky a to nejpozději v polovině záruční doby / záruční servis (i profylaktické prohlídky na zařízeních v záruční době) se vždy provádí u dodavatele (na níže uvedené adrese servisního střediska), v případě servisního zásahu u zákazníka objednávající vždy hradí náklady na dopravu servisního technika vozidlem z místa servisního střediska do místa servisního zásahu a zpět / dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout servisní zásah u zákazníka a to bez udání důvodů - v tomto případě je vždy servis prováděn na servisním středisku dodavatele / zákazníkům, kteří zboží pořizují pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem (nákup na IČ).

Tento nákupní i reklamační řád platí při vyzvednutí zboží na prodejně (výdejním místě) i při převzetí zboží od přepravce – platnost od 1.1.2016

 

Korespondenční a doručovací adresa (smluvní - výdej / příjem zboží, reklamace, servisní středisko)

BANKOVNI TECHNIKA.CZ
JAMCOM CZ spol.sr.o.  
Cholenice 118
507 32 Kopidlno

Kontakty:

e-mail: obchod@bankovnitechnika.cz 
(e-mail: 
servis@bankovnitechnika.cz)
telefon GSM: + 420 602 966 777